Apunts mysql

 • Mostrar bbdd
  show databases;
 • Crear bd grudnuk
  CREATE DATABASE grudnuk;
 • Crear usuari jsmith amb el pass Secret15 amb tots els drets sobre la bbdd accounts
  grant all on accounts.* to jsmith@localhost identified by 'Secret15' with grant option ;
 • Accedir com a usuari
  mysql -u usuari -p
 • Permetre conexions des de qualsevol maquina
  GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' identified by 'supapass' with grant option;
 • Canviar el pass de root
  mysqladmin -u root password PaSsWoRd
 • Volcar la base de dades (per fer un backup)
  mysqldump -u usuari -p -d base_de_dades > fitxer.sql
 • Recuperar la base de dades
  mysql -u usuari -p < fitxer.sql

charset

 • carregar una base de dades amb una codificació de caràcters concreta:
  mysqldump -p --default-character-set=utf8 --opt paradise_mca > paradise_mca_nova3.sgl
  mysql -u username -p --default-character-set=utf8 database < mtutf8.sql
  
 • canviar el charset d'una base de dades existent:
  ALTER DATABASE my_database DEFAULT CHARACTER SET 'utf8';
  ALTER TABLE articles CONVERT TO CHARACTER SET 'utf8';
  
 • simple script per crear un script ;) per a modificar totes les taules. hem de llistarles prèviament amb un show tables:
  #!/bin/bash
  echo "ALTER DATABASE base_de_dades DEFAULT CHARACTER SET 'utf8';"
  
  TAULES='agentes
  almacenes
  articulos
  bancos
  clientes
  colores
  descuentos
  usuarios
  '
  
  for i in $TAULES ; do
    echo "ALTER TABLE $i CONVERT TO CHARACTER SET 'utf8';"
  
  done
  

referències

mysql/inici.txt · Darrera modificació: 2007/02/20 18:11 (external edit)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0